• SUPER CRYSTAL mycie i pielęgnacja szyb, luster 1L

Symbol: 11124019980
16.08
szt. Do przechowalni
Opinie
brak ocen
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 11.9
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost 11.9
Kurier 19
Kurier (Pobranie) 40
Dostępność Duża dostępność
Waga 0.15 kg

Zamówienie telefoniczne: 504141236

Zostaw telefon

SUPER CRYSTAL 1L

Professional

pH7

D 3 5 0

Do użytku profesjonalnego

Koncentrat

Opis: Koncentrat do mycia przeszkleń

Właściwości: Mocno skoncentrowany środek do mycia elementów szklanych i szkliwionych. Nie pozostawia smug, gwarantuje doskonałą przejrzystość i nabłyszczenie czyszczonych powierzchni oraz świeży owocowy zapach.

pH 1% roztworu roboczego ( 1:100 ): 6

Zastosowanie: Do mycia i pielęgnacji wszelkich powierzchni szklanych i szkliwionych, szyb, luster oraz innych przeszkleń z tworzyw sztucznych..

Sposób użycia: Stosować w postaci roztworu wodnego w stężeniu:

100 ml do 150 ml / 10 l wody demineralizowanej

Za pomocą spryskiwacza pokryć równomierną rosą czyszczoną powierzchnię, a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką lub czyściwem papierowym.

Ostrzeżenia: Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Eye Irrit. 2: H319 - Działa drażniąco na oczy Flam. Liq. 3: H226 - Łatwopalna ciecz i pary Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty P264: Dokładnie umyć po użyciu P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia. P403+P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

Składniki: Anionowe środki powierzchniowo-czynne(% (m/m) < 5), Niejonowe środki powierzchniowoczynne(% (m/m) < 5), Kompozycje zapachowe; Alergenne substancje zapachowe: d-Limonen (D-LIMONENE). - Środki konserwujące. Un1993 MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY, I.N.O. (etanol)

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie połykać.

Znakowanie wg 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU

image
Stan Nowy
Marka Dolphin
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie
  • Producenci