• STRONG Cleaner do trudnych zabrudzeń 0,75L

Symbol: 11127796725
45.84
szt. Do przechowalni
Opinie
brak ocen
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 11.9
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost 11.9
Kurier 19
Kurier (Pobranie) 40
Dostępność Duża dostępność
Waga 0.15 kg

Zamówienie telefoniczne: 504141236

Zostaw telefon

STRONG CLEANER 0,75L

pH6

D 2 0 0

Gotowy do użycia

Professional Do użytku profesjonalnego

Opis: Gotowy środek do usuwania wszelkich zabrudzeń

Właściwości: Gotowy do użycia, silnie i szybko działający środek do usuwania bardzo trudnych zabrudzeń różnego pochodzenia. Może być stosowany na wszelkich powierzchniach odpornych na działanie rozpuszczalników, takich jak tworzywa sztuczne, szkło, ceramika, kamień, powierzchnie emaliowane i lakierowane oraz wszelkich podobnych. Wyróżnia się wysoką skutecznością działania.

Zastosowanie: Szczególnie skuteczny w usuwaniu resztek powłok klejowych, śladów po gumie, kauczuku i sadzy, oraz powierzchni zaolejonych , jak również tuszu oraz napisów typu graffiti, czyli silnych zabrudzeń nierozpuszczalnych w wodzie.

Sposób użycia: Rozpylić na mytej powierzchni i wytrzeć suchą szmatką lub czyściwem do sucha.

Ostrzeżenia: Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Acute Tox. 4: H302 - Działa szkodliwie po połknięciuAquatic Chronic 1: H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki Eye Irrit. 2: H319 - Działa drażniąco na oczy Flam. Liq. 3: H226 - Łatwopalna ciecz i pary Skin Irrit. 2: H315 - Działa drażniąco na skórę Skin Sens. 1: H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry Zwroty wskazujące środki ostrożności: P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę P102: Chronić przed dziećmi P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić P264: Dokładnie umyć po użyciu P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy P305+P351+P338: W PRZYPADKUDOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć gaśnicy proszkowej typu ABC do gaszenia. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie Informacja uzupełniająca: EUH208: Zawiera Dipenten, d-limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

Składniki: Alergenne substancje zapachowe: d-limonene (D-LIMONENE). Un1263 MATERIAŁ POKREWNY DO FARBY

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie połykać.

Znakowanie wg 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU

image
Stan Nowy
Marka Dolphin
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie
  • Producenci