• SANI POWER gruntowne doczyszczanie sanitariatów 5L

Symbol: 11135734067
91.56
szt. Do przechowalni
Opinie
brak ocen
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 11.9
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost 11.9
Kurier 19
Kurier (Pobranie) 40
Dostępność Duża dostępność
Waga 0.15 kg

Zamówienie telefoniczne: 504141236

Zostaw telefon

SANI POWER 5 L

Professional

pH1

Do użytku profesjonalnego

Koncentrat

D 2 3 0

Opis: Kwaśny koncentrat do doczyszczania w sanitariatach

Właściwości: Kwaśny koncentrat, o silnym działaniu doczyszczającym. Skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia pochodzenia organicznego i nieorganicznego, wykazujący właściwości dezynfekcyjne.

pH 1% roztworu roboczego ( 1:100 ): 1,5

Zastosowanie: Koncentrat do gruntownego doczyszczania powierzchni odpornych na kwasy, mocno zanieczyszczonych cementem, rdzą i kamieniem z nacieków wodnych. Nie stosować na powierzchnie emaliowane, chromowane i metalowe. Nie dopuścić do wyschnięcia powierzchni, obficie spłukując wodą.

Sposób użycia: muszle klozetowe, pisuary, bidety - 0,5 l do 3 l / 10 l

posadzki, glazura ścienna - 100 ml do 200 ml / 10 l

pozostałości cementu - od 300 ml do 600 ml / 10 l wody

Ostrzeżenia: Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Acute Tox. 4: H302+H312 - Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą Skin Corr. 1A: H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu Zwroty wskazujące środki ostrożności: P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów P302+P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody P304+P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach Substancje, które mają wpływ na klasyfikację: Kwas fosforowy(V); Kwas solny; Alkohol, C9-11, etoksylowany (4 EO); Kwas fluorowodorowy

Składniki: <5% niejonowe środki powierzchniowoczynne Un1760 MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, I.N.O. (Kwas fosforowy(V) Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie połykać.

Znakowanie wg 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU

image
Stan Nowy
Marka Dolphin
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie
  • Producenci