• DOL-SEPT-MED dezynfekcja rąk 0,75L

Symbol: 11140487734
24.36
szt. Do przechowalni
Opinie
brak ocen
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 11.9
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost 11.9
Kurier 19
Kurier (Pobranie) 40
Dostępność Duża dostępność
Waga 0.15 kg

Zamówienie telefoniczne: 504141236

Zostaw telefon

DOL - SEPT - MED 0,75L

pH7

D032

Pozwolenie na obrót: 3739/TP/2021

Opis: Płyn, produkt do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym

Zastosowanie: Płyn, produkt do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym (pełna skuteczność wirusobójcza, w tym koronawirusy). Produkt może być stosowany w obszarze medycznym, przemyśle spożywczym, zakładach użyteczności publicznej, w warunkach przemysłowych i domowych.

Higieniczna dezynfekcja rąk: Nanieść co najmniej 3 ml produktu na czyste i suche ręce, wcierać do wyschnięcia. Cała dezynfekowana powierzchnia musi być wilgotna przez co najmniej 30 sekund.

Chirurgiczna dezynfekcja rąk: Nanieść dwukrotnie co najmniej 3 ml na czyste i suche ręce, wcierać do wyschnięcia. Cała dezynfekowana powierzchnia musi być wilgotna przez co najmniej 3 minuty.

Produkt został przebadany zgodnie z następującymi normami: PN-EN 14476+A2:2019-08 - 30 sekund - pełna wirusobójczość w obszarze medycznym. PN-EN 1500:2013-07 - 30 sekund, 3 ml - higieniczna dezynfekcja rąk. PN-EN 12791:2016-04 - 2*90 sekund, 2x3 ml - chirurgiczna dezynfekcja rąk. PN-EN 13727+A2:2015-12 - 30 sekund - bakterie w obszarze medycznym. PN-EN 13624:2013-12 - 30 sekund - grzyby drożdżopodobne w obszarze medycznym. PNEN 13697:2015 06E - 30 sekund -bakterie i grzyby w obszarze żywnościowym, w warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej. PN-EN 14348:2006 – 30 sekund - działanie prątkobójcze w obszarze medycznym. Zwroty wykazujące rodzaj zagrożenia: Eye Irrit. 2: H319 - Działa drażniąco na oczy. Flam. Liq. 2: H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P233: Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P312: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie. Informacja uzupełniająca: EUH401: W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Nie zawiera formaldehydu. Substancja czynna w 100g produktu: Etanol 80g. Numer UN: UN 1993 Prawidłowa nazwaprzewozowa UN: Materiał zapalny ciekły I.N.O. ( etanol ).

Pierwsza pomoc: Przedstawić lekarzowi etykietę substancji niebezpiecznej. Nie pozostawiać osoby poszkodowanej bez opieki. W przypadku wdychania: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów, skontaktować się z lekarzem. W przypadku połknięcia: W razie połknięcia przepłukać usta i obficie popić wodą. Skutki uboczne: Nie ma innych niż wynikające z klasyfikacji.

Składowanie: Przechowywać pod zamknięciem w oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu, chłodnym i dobrze wentylowanym.

Postępowanie z odpadami: Przestrzegać przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Pozostałości produktu i puste opakowania utylizować w profesjonalnych, uprawnionych zakładach unieszkodliwiania odpadów

Znakowanie wg 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU

image
Stan Nowy
Marka Dolphin
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie
  • Producenci